Política de qualitat

INTEGRAL SYSTEMS CLEAN ROOMS,S.L. esta especialitzada en el disseny, fabricació i instal-lació de Sales blanques en els sectors farmaceutics, veterinari, cosmetics, alimentari, dietetic, químic, ... etc., L'empresa esta immersa en un constant procés de superació i mi llora tant pels nostres clients com pel nostre funcionament personal . Volem adaptar-nos a las necessitats de qualitat i Productivitat plantejades per un mercat cada cop més exigent i competitiu. Disposem de tota la nostra experiencia i un sistema de Gestió de Qualitat conforme als requisits de la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2015. El sistema de Garantia de Qualitat implantat esta orientat a la millora contínua en el servei ofert al client i en els nostres processos.La Direcció de INTEGRALSYSTEMS CLEAN ROOMS, S.L. esta involucrada en el projecte des del disseny fins a !'entrega de la instal·lació i validacions de la mateixa, per tal de garantir la conformitat de l'acord als requeriments de  l'usuari i normatives d'aplicació. Així mateix manifesta el seu compromís per fomentar la Qualitat amb la fi d'aconseguir el compliment d'aquesta declaració mitjancant el desenvolupament de les següents directrius:

 •  Proveir als nostres clients en tot moment de productes de qualitat que corresponguin a les
  seves expectatives i necessitats.
 • Proporcionar un marc de referencia per establir objectius de mi llora e impulsar las accions i
  recursos necessaris per aconseguir-los.
 • Promoure l'adequació i compliment deis Planning de treball i uns costos competitius.
 • Control exhaustiu de la qualitat deis muntatges.
 • Qualitat documental a !'entrega de dossier, certificats i planols As-buit.
 • Afavorir la millora contínua de !'eficiencia del Sistema de Gestió de la Qualitat. Les oportunitats
  de mi llora s'han de saber utilitzar per aprendre i perfeccionar el producte i les tecniques
  de treball.
 • Facilitar i promoure la col·laboració i participació de tetes les persones de l'organització ja
  siguin internes o externes, facilitat la comunicació, la informació i la formació. Així com una
  indispensable correcta i exhaustiva planificació i execució.
 • Entrega de la lnstal·lació Satisfactoria.
 • Fer un pas més cap al futur fent una major digitalització i control deis protocols , processos i
  estocs, per tal d'aconseguir respostes més rapides.
 • Tot el personal ha d'acceptar el compromís per millorar la qualitat, els metodes de treball i
  les bones practiques dins del camp del seu lloc de treball, fent seva la Política de Qualitat